• Profil školy

     • História školy

     • Najstaršia z ústavných škôl.

      Základná škola s materskou škola pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci je prvou školou na Slovensku, založenou pri detskej liečebni. Jej vznikom sa zároveň položili základy postupného zriaďovania škôl pri zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

      Samotná história školy je  úzko spätá so založením samotného ústavu.

      Škola v školskom roku 2019/2020 oslavuje 100. rokov svojej existencie. Samotné vyučovanie sa začalo 25. 1. 1919 s príchodom prvých 25 pacientov - žiakov.  V školskom roku 1920/21 bolo zapísaných už 134 žiakov. Prevládala národnosť: česká (82), slovenská (41), nemecká (9), maďarská (2). Od začiatku vyučovania sa venovala veľká pozornosť pacientom – žiakom chodiacim, neskôr – od roku 1926/1927 sa začali vyučovať aj ležiaci pacienti, a to 2 hodiny denne. Vyučovali sa len 3 predmety – čítanie, písanie a počítanie. Každý školský rok bol významným medzníkom pre existenciu školy vôbec.

      Podmienky, v ktorých dlhšie či kratšie deti žili a plnili si svoje školské povinnosti, boli výnimočné. Tak treba posudzovať aj mieru nadobudnutých vedomostí, prezentovaných vysvedčeniami, ktoré ústavná škola vtedy vydávala.

      V súčasnosti v škole pracuje 27 zamestnancov pod vedením riaditeľky školy PaedDr. Márie Veselovskej. K škole patria elokované pracoviská – ZŠ s MŠ  Kúpele s.r.o. v Hornom Smokovci a ZŠ s MŠ Nemocnica a.s. v Poprade.

      Základná škola pri ZZ poskytuje deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. Ide o školu fluktuačného typu, v ktorej sa zloženie detí neustále mení (podľa dĺžky hospitalizácie).

                  Cieľom základnej školy pri zdravotníckom zariadení je:

      • zabezpečiť pre dieťa atraktívnu a progresívnu formu vyučovania, založenú na forme dialógu
      • zamedzenie vzniku hospitalizmu
      • plynulé opätovné zaradenie hospitalizovaného dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu v kmeňovej škole
      • v súčinnosti so zdravotníckym personálom vytvoriť tím, ktorý vzhľadom na ochorenie dieťaťa vytvorí optimálne podmienky pre liečebný a výchovno-vzdelávací proces.

      Prioritnou úlohou školy je poskytovať každému žiakovi možnosť zúčastňovať sa na kvalitnom procese výchovy a vyučovania s možnosťou využitia kurikulárnych reforiem v súlade s podmienkami školy.

                  Škola má právnu subjektivitu, čím sa zmenila celková profilácia a koncepcia školy. Tá, okrem uvedených cieľov poskytuje deťom aj terapeutickú a relaxačnú starostlivosť. K skvalitneniu uvedeného prispela výrazne aj zmena v samotnej štruktúre vyučovania. Na 1. stupni ZŠ sa zaviedlo blokové vyučovanie s možnosťou slovného hodnotenia.

      Samotný Národný ústav a jej súčasť – škola oslavujú už 100 – ročné jubileum. Za celý ten čas obe zložky plnili svoje úlohy. Ústav sa staral o zdravie detí, škola ich vyzbrojovala vedomosťami, aby  po skončení liečenia mohli pokračovať vo vzdelávaní na kmeňových školách a zaradiť sa tak do bežného života.

      Výročia nás nútia nachvíľu zastaviť čas, zamyslieť sa. 100 rokov života školy – vzdelávacej inštitúcie je vzácnou chvíľou na takéto zastavenie času a zbilancovanie uplynulého. Má to svoj hlboký zmysel na rozdiel od jubilujúceho človeka v tom, že škola – jubilantka má svoj historický podiel na vzdelávaní národa. A škola pri zdravotníckom zariadení ústave v Dolnom Smokovci je nepochybne  takouto  príležitosťou.

      riaditeľka školy:  PaedDr. Mária Veselovská

       Historické fotografie: