• Pre rodičov

    • Vážení rodičia!

     Pri odchode Vášho dieťaťa na liečenie nemusíte mať obavy z toho, že dieťa vymešká po dobu liečenia školu a po návrate bude musieť učebnú látku doháňať.

     Vaše dieťa bude navštevovať školu, v ktorej sa bude učiť všetky predmety. Vyučovanie sa zabezpečuje v dopoludňajších hodinách, takže sú vytvorené predpoklady zvládnuť predpísané učivo bez ťažkostí. Zaťaženosť žiakov bude určená ošetrujúcim lekárom podľa zdravotného stavu dieťaťa.

     Chceme Vás preto ubezpečiť, že sa počas liečenia dostane Vášmu dieťaťu okrem zdravotnej starostlivosti od lekárov a zdravotných pracovníkov, aj  starostlivosť o výchovu a vzdelávanie od všetkých učiteľov a vychovávateľov našej školy.

     Po návrate domov posiela naša škola kmeňovej škole správu o jeho zaradení do školy a známky z jednotlivých predmetov.

     Pred odchodom do liečebne oznámte triednemu učiteľovi, že sa dieťa bude po celú dobu liečenia vyučovať, aby mu vymeškané hodiny nezapisoval. Dieťa zostáva aj počas liečenia zapísané na kmeňovej škole a preto ho škola nevypisuje ani neodosiela oznámenie o presťahovaní.

     Prosíme, aby ste priložený dotazník (Tlačivo_pred_nástupom_na_liečebný_pobyt) odovzdali na vyplnenie triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa a Vy ho pri nástupe dieťaťa na liečbu odovzdajte na riaditeľstve školy.

     Dieťa si pre prácu v škole vezme so sebou na liečenie: učebnice, zošity, pracovné zošity pre všetky predmety, písacie a kresliace potreby, vrátane učebníc cudzích jazykov.

     Sme presvedčení, že Vaše dieťa využije za pomoci všetkých pracovníkov v liečebni nielen liečebné možnosti k upevneniu zdravia, ale aj pritom zvládne i potrebné učebné požiadavky.

     Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Veselovská