Navigácia

O škole

Charakteristika školy:

Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci patrí do siete špeciálneho školstva. Je najstaršou školou pri zdravotníckom zariadení na Slovensku. V školskom roku 2010/2011 oslávila 90 rokov svojej existencie. Základná škola je úplná škola so všetkými ročníkmi, ktorá zabezpečuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 1 a ISCED 2. Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí.

Škola je súčasťou zdravotníckych zariadení - Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec, Kúpeľov v Hornom Smokovci a Nemocnice a.s. Poprad.

Má dve elokované pracoviská

 • ZŠ s MŠ pri Kúpeľoch s.r.o v Hornom Smokovci (01. septembra 2004)
 • ZŠ s MŠ pri Nemocnici a. s. v Poprade (od 01. januára 2008)

 

Riaditeľstvo školy sídli v prenajatých priestoroch Národného ústavu v Dolnom Smokovci.
Základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. Ide o školu fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie detí neustále mení (podľa dĺžky hospitalizácie).

   Hlavné priority a ciele školy

Našim cieľom je vychovať múdre – vzdelané, tvorivé, dobré – čestné, morálne, charakterné, aktívne – samostatné, pracovité, iniciatívne, šťastné- spokojné, usmiate, a tým podporíme zdravie nášho žiaka. Choré deti, ktoré z dôvodu dlhodobého narušenia vnútornej rovnováhy organizmu alebo narušenia rovnováhy medzi organizmom a prostredím, sú hospitalizované v zdravotníckych zariadeniach, a preto sa nemôžu vyučovať v bežných kmeňových školách.

Ďalšia prezentácia školy bude zameraná najmä na:

 1. Organizovanie výletov s cieľom bližšieho spoznania regiónu Vysokých Tatier.
 2. Besedy o Vysokých Tatrách s následným video premietaním.
 3. Návštevy Tatranskej galérie, múzea Tanapu ...
 4. Bábkové hry pre deti.
 5. Dramatizácie rozprávok, príprava zábavných popoludní.
 6. Hry na hudobné nástroje.
 7. Športové súťaže – stolný tenis, volejbal, šachový turnaj ...
 8. Výtvarné a spevácke súťaže.
 9. Realizácia centrálnych násteniek podľa vopred vypracovaného plánu.
 10. Výchova k rodičovstvu.
 11. Beseda o dopravnej výchove.
 12. Spolupráca s rodičmi – stretnutia v prípade problémových detí.
 13. Besedy s pracovníkmi Horskej služby – akcie: ,,Pohybové hry v prírode „ .
 14. Práca s deťmi v knižnici, besedy o knihách.
 15. Realizácia výstaviek detských prác z VYV., PRV.
 16. Starostlivosť o zdravie – besedy s lekárom.
 17. Návštevy Požiarneho útvaru a RZP v Poprade a Smokovci spojené s praktickými ukážkami požiarnych vystúpení.
 18. Tvorivá činnosť žiakov formou príspevkov žiakov do súťaže školských časopisov.
 19. Realizácia panelu v priestoroch LÚ.

Základné úlohy školy pri ZZ
Základná škola pri zdravotníckom zariadení plní vo vzťahu k chorým deťom tieto základné úlohy:
1. Zabezpečuje školopovinným deťom kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav a tým umožňuje bezproblémovú adaptáciu chorého dieťaťa na pôvodný výchovno-vzdelávací proces .
2. Prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovania chorého dieťaťa.
3. Rozvíja sociálno-komunikačné funkcie prostredníctvom vytvárania vzťahov a podpory komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí, ktoré odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho chorobu, zabraňuje jeho prípadnej sociálnej izolácii.
4. Vytváraním psychicko-emocionálnej podpory pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím vyplývajúcim z choroby a jej následkov, orientovať sa v neznámom prostredí nemocnice, zmierňovať strach z neznámych situácii, z čoho vyplýva podpora urýchľovania uzdravovacieho procesu, predchádzanie prejavom hospitalizmu (citová otupenosť, deprivácia).
5. Vykonáva pedagogicky orientovanú diagnostiku, poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby, poradenstvo pre rodičov, deti a výchovných poradcov o možnostiach ďalšieho vzdelávania vzhľadom na prípadný zmenený zdravotný stav dieťaťa s dlhodobými alebo s trvalými následkami.
6. Zabezpečuje školopovinným deťom rozvíjať tvorivé aktivity mimo vyučovania prostredníctvom činností v školskom klube detí (príprava na vyučovanie, odpočinková a rekreačná činnosť, esteticko-výchovná, pracovno-technická, etická výchova a spoločenskovedná, prírodovedná a športová záujmová činnosť), ktoré pomáhajú dieťaťu odpútať sa od myšlienok na chorobu, na odlúčenosť od domáceho prostredia a prípadné bolestivé liečebné procedúry.


Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch vzhľadom na ich diagnózu Výchovnovzdelávacia činnosť bude smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby sa naučili žiť so svojim zdravotným postihnutím aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia.