Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

MOTTO:

Múdre, dobré, aktívne, šťastné - zdravé deti.

Základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje deťom v školopovinnom veku
výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie. 

Žiaci si na liečebný pobyt prinášajú vlastné učebnice a učebné pomôcky. Ak žiak prinesie od vyučujúcich z kmeňovej školy prehľad učiva, ktoré bude preberané počas jeho neprítomnosti v kmeňovej škole,bude žiak postupovať podľa tohoto plánu. V prípade, že si žiak preberané učivo nezistí, bude postupovať podľa plánu ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci.

Našim cieľom je vychovať múdre – vzdelané, tvorivé, dobré – čestné, morálne, charakterné, aktívne – samostatné, pracovité, iniciatívne, šťastné- spokojné, usmiate deti, tým zároveň podporíme zdravie našich žiakov.

photo

Pondelok 17. 12. 2018

Počet návštev: 788553