• Profil školy

     • Profil školy

     •  Charakteristika školy:

      Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci patrí do siete špeciálneho školstva. Je najstaršou školou pri zdravotníckom zariadení na Slovensku. V školskom roku 2019/2020 oslávi 100 rokov svojej existencie. Základná škola je úplná škola so všetkými ročníkmi, ktorá zabezpečuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí.

      Škola je súčasťou zdravotníckych zariadení - Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec.

      Má dve elokované pracoviská

      • ZŠ s MŠ pri Kúpeľoch s.r.o v Hornom Smokovci (01. septembra 2004)
      • ZŠ s MŠ pri Nemocnici a. s. v Poprade (od 01. januára 2008)

       

      Riaditeľstvo školy sídli v priestoroch Národného ústavu v Dolnom Smokovci.
      Základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. Ide o školu fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie detí neustále mení - podľa dĺžky hospitalizácie.

         Hlavné priority a ciele školy

      Našim cieľom je vychovať múdre – vzdelané, tvorivé, dobré – čestné, morálne, charakterné, aktívne – samostatné, pracovité, iniciatívne, šťastné- spokojné, usmiate, a tým podporíme zdravie nášho žiaka. Choré deti, ktoré z dôvodu dlhodobého narušenia vnútornej rovnováhy organizmu alebo narušenia rovnováhy medzi organizmom a prostredím, sú hospitalizované v zdravotníckych zariadeniach, a preto sa nemôžu vyučovať v bežných kmeňových školách.

      Aktivity školy sú zamerané najmä na:

      1. Organizovanie výletov s cieľom bližšieho spoznania regiónu Vysokých Tatier
      2. Besedy o Vysokých Tatrách s následným video premietaním
      3. Návštevy Tatranskej galérie, múzea Tanapu, Lyžiarského múzea 
      4. Bábkové hry pre deti
      5. Dramatizácie rozprávok, príprava zábavných popoludní
      6. Hry na hudobné nástroje
      7. Športové súťaže – stolný tenis, volejbal, šachový turnaj
      8. Výtvarné a spevácke súťaže
      9. Výchova k rodičovstvu
      10. Besedy o dopravnej výchove, návšteva dopravného ihriska
      11. Besedy s pracovníkmi Horskej služby, Pohybové hry v prírode
      12. Práca s deťmi v knižnici, besedy o knihách
      13. Realizácia výstaviek detských prác 
      14. Starostlivosť o zdravie – besedy s lekárom
      15. Návštevy HZZ a RZP v Poprade a Smokovci spojené s praktickými ukážkami požiarnych vystúpení
      16. Tvorivá činnosť žiakov formou príspevkov žiakov do súťaže školských časopisov

      Základné úlohy školy pri ZZ

      Základná škola pri zdravotníckom zariadení plní vo vzťahu k chorým deťom tieto základné úlohy:
      1. Zabezpečuje školopovinným deťom kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav a tým umožňuje bezproblémovú adaptáciu chorého dieťaťa na pôvodný výchovno-vzdelávací proces .
      2. Prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovania chorého dieťaťa.
      3. Rozvíja sociálno-komunikačné funkcie prostredníctvom vytvárania vzťahov a podpory komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí, ktoré odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho chorobu, zabraňuje jeho prípadnej sociálnej izolácii.
      4. Vytváraním psychicko-emocionálnej podpory pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím vyplývajúcim z choroby a jej následkov, orientovať sa v neznámom prostredí nemocnice, zmierňovať strach z neznámych situácii, z čoho vyplýva podpora urýchľovania uzdravovacieho procesu, predchádzanie prejavom hospitalizmu (citová otupenosť, deprivácia).
      5. Vykonáva pedagogicky orientovanú diagnostiku, poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby, poradenstvo pre rodičov, deti a výchovných poradcov o možnostiach ďalšieho vzdelávania vzhľadom na prípadný zmenený zdravotný stav dieťaťa s dlhodobými alebo s trvalými následkami.
      6. Zabezpečuje školopovinným deťom rozvíjať tvorivé aktivity mimo vyučovania prostredníctvom činností v školskom klube detí (príprava na vyučovanie, odpočinková a rekreačná činnosť, esteticko-výchovná, pracovno-technická, etická výchova a spoločenskovedná, prírodovedná a športová záujmová činnosť), ktoré pomáhajú dieťaťu odpútať sa od myšlienok na chorobu, na odlúčenosť od domáceho prostredia a prípadné bolestivé liečebné procedúry.


      Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch vzhľadom na ich diagnózu. Výchovnovzdelávacia činnosť bude smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby sa naučili žiť so svojim zdravotným postihnutím, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia.