Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

 


V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry na webovom sídle

svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

IČO: 17070376

DIČ: 2020945927

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000093704/8180

 

KONTAKTNÁ OSOBA:

PaedDr. Mária Veselovská, skola@sudtarch.sk