Navigácia

8. ročník

 

I. Celé čísla a počtové výkony s celými číslami
 1. Celé čísla (poznámky)
 2. Celé čísla (test)
 3. Celé čísla na číselnej osi (poznámky)
 4. Celé čísla na číselnej osi (test)
 5. Kladné a záporné čísla (poznámky a vzorové úlohy goblmat)
 6. Navzájom opačné čísla (poznámky a vzorové úlohy goblmat)
 7. Absolútna hodnota (poznámky)
 8. Absolútna hodnota (test)
 9. Absolútna hodnota, porovnávanie (test)
 10. Usporiadanie celých čísel (quiz)
 11. Celé čísla test (TEST)
 12. Porovnávanie a usporiadanie (poznámky)
 13. Porovnávanie a usporiadanie (test)
 14. Porovnávanie celých čísel (test)
 15. Porovnávanie II (test)
 16. Teplota (10minútovka)
 17. Sčítanie celých čísel (poznámky)
 18. Sčítanie celých čísel (10 minútovka)
 19. Sčítanie celých čísel (TEST)
 20. Sčítanie a odčítanie celých čísel (pravidlá goblmat)
 21. Odčítanie celých čísel (poznámky)
 22. Odčítanie celých čísel (test)
 23. Sčítanie a odčítanie celých čísel (TEST)
 24. Domino
 25. Rovnice (vzorové úlohy goblmat)
 26. Násobenie (poznámky)
 27. Delenie (poznámky)
 28. Násobenie delenie  (test)
 29. Násobenie (TEST 1)
 30. Násobenie (TEST 2)
 31. Delenie  (TEST 1)
 32. Delenie   (TEST 2)
 33. Domino - násobenie
 34. Domino - delenie
 35. Násobenie celých čísel (TEST)
 36. Delenie celých čísel (TEST)
 37. Násobenie celých čísel pexeso
 38. Test (tabuľka)
 39. Operácie s celými číslami (test)
 
II.   Premenná, výraz, rovnica
 1. Jednoduché rovnice (goblmat - poznámky)
 2. Výrazy - videovýklad
 3. Číselné výrazy (goblmat-vzorové úlohy)
 4. Zápis číselných výrazov (quiz)
 5. Zjednoduš výrazy (priraďovačka)
 6. Výrazy s premennou (goblmat-vzorové úlohy)
 7. Zjednoduš výrazy (priraďovačka)
 8. Zapíš výraz s peremennou (test)
 9. Sčítanie odčítanie výrazov (poznámky)
 10. Sčítanie odčítanie výrazov (test)
 11. Sčítanie odčítanie výrazov II (poznámky)
 12. Sčítanie odčítanie výrazov II (test)
 13. Sčítanie odčítanie výrazov (goblmat - poznámky)
 14. Sčítanie výrazov (test)
 15. Odčítanie výrazov (test)
 16. Násobenie a delenie výrazov (poznámky)
 17. Násobenie výrazov (test)
 18. Delenie výrazov (test)
 19. Vynímanie pred zátvorku (poznámky)
 20. Roznásobenie zátvorky (test)
 21. Roznásobenie zátvorky I (test)
 22. Roznásobenie dvoch zátvoriek (test)
 23. Roznásobenie dvoch zátvoriek I (test)
 24. Násobenie výrazov číslom (goblmat)
 25. Delenie výrazov číslom (goblmat)
 26. Vynímanie pred zátvorku (goblmat)
 27. Vynímanie I (test)
 28. Vynímanie II (test)
 29. Vynímanie III (test)
 30. Vynímanie IV (test)
 31. Výrazy (TEST-s.ú.)
 32. Vyrazy (TEST - s.ú.)
 33. Hodnota výrazu (test)
 34. Urč počet členov v mnohočlenoch (minitest)
 35. Celistvý výraz - úprava (goblmat)
 36. Úprava algebraických výrazov (test)
 37. Zjednodušovanie výrazov (quiz)
 38. Sčitovanie a odčitovanie celistvých výrazov (goblmat)
 39. Násobenie celystvých výrazov (goblmat)
 40. Úprava výrazov na súčin (goblmat)
 41. Úprava výrazov pomocou vzorcov (pexeso)
 42. Výrazy v slovných úlohách (quiz)
 43. Vynímanie pred zátvorku (priraďovačka)
 44. Riešenie jednoduchých slovných úloh vedúcich na lineárne rovnice (goblmat)
 45. Lineárne rovnice jednoduché I (test)
 46. Lineárne rovnice I (test)
 47. Lineárne rovnice so zátvorkami II (test)
 48. Lineárne rovnice so zátvorkami III (test)
 49. Lineárne rovnice so zátvorkami IV (test)
 50. Lineárne rovnice so zátvorkami V (test)
 51. Lineárne rovnice (test)
 52. Lineárne rovnice (goblmat)
 53. Lineárne rovnice (test)
 54. Lineárne rovnice (test) 
 55. Lineárne rovnice (vzorové úlohy goblmat)
 56. Zložitejšie lineárne rovnice (vzorové úlohy goblmat)
 57. Výpočet neznámej zo vzorca (vzorové úlohy goblmat)
 58. Rovnice a nerovnice (TEST)
 59. Násobenie dvojčlena jednočlenom (priraďovačka)
 60. Násobenie dvojčlena dvojčlenom (priraďovačka)
 61. Rozklad pomocou vzorcov (test)
 62. Úprava pomocou vzorcov (test)

 

III.   Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
 1. Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník (poznámky)
 2. Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník (test)
 3. Trojuholníková nerovnosť (poznámky)
 4. Trojuholníková nerovnosť (test)
 5. Výšky trojuholníka (poznámky)
 6. Výšky trojuholníka (test)
 7. Konštrukcia trojuholníka (sss) (poznámky)
 8. Konštrukcia trojuholníka (sss) (test)
 9. sss POZNÁMKY a úlohy (goblmat)
 10. sss - konštrukcie (test)
 11. sus POZNÁMKY a úlohy (goblmat)
 12. sus - konštrukcie (test)
 13. Konštrukcia trojuholníka (usu) (poznámky)
 14. Konštrukcia trojuholníka (usu) (test)
 15. usu POZNÁMKY a úlohy (goblmat)
 16. usu - konštrukcie (test)
 17. Vety o trojuholníku (minitest)
 18. Zhodnosť trojuholníkov  (goblmat)
 19. Zhodnosť trojuholníkov (poznámky)
 20. Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka (goblmat)
 21. Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka (test)
 22. Rovnoramenný trojuholník (goblmat)
 23. Rovnostranný trojuholník - vlastnosti (goblmat)
 24. Výška trojuholníka  (goblmat)
 25. Ťažnica  (goblmat)
 26. Stredná priečka  (goblmat)
 27. Trojuholník (test)
 28. Významné prvky trojuholníka (quiz)

 

IV.   Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka
 1. Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobežkách (test)
 2. Striedavé a súhlasné uhly (test)
 3. Tabuľka (test)
 4. Uhly na rovnobežkách (test)
 5. Rovnobežky preťaté priečkou (test)
 6. Vlastnosti rovnobežníkov (test)
 7. Rovnobežníky a ich základné vlastnosti (oskole)
 8. Obvod obsah rovnobežníkov (test)
 9. Lichobežník (goblmat poznámky)
 10. Lichobežník - obvod, obsah (goblmat úlohy)
 11. o, S Lichobežníka (test)
 12. Lichobežník (test)
 13. Obsah a obvod kosodĺžnika (goblmat poznámky)
 14. Obsah kosoštvorca (goblmat poznámky a vzorové úlohy)
 15. Obsah trojuholníka (goblmat poznámky a vzorové úlohy)
 16. Obvod a obsah trojuholníka  (test)
 17. Trojuholník (TEST)
 18. Štvoruholníky (quiz)
 19. Obsah rovinných útavrov  (quiz)
 20. Vzorce - priraďovačka (test obsahy, obvody)
   
 V.   Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch 
 1. Premena jednotiek (test)
 2. Premena jednotiek (test)
 3. Hranol, jeho znázornenie a sieť (goblmat poznámky a vzorové úlohy)
 4. Objem hranola (goblmat - vzorové úlohy)
 5. Povrch hranola (goblmat - vzorové úlohy)
 6. Valec (goblmat - vzorové úlohy)
 7. Ihlan (goblmat - vzorové úlohy)
 8. Kužeľ (goblmat - vzorové úlohy)
 9. Guľa a rez guľou (goblmat - vzorové úlohy)
 10. Objem a povrch gule (test)
 11. Poznáš telesá? (quiz)
 12. Vzorce - priraďovačka (objemy, povrchy)
 13. Siete telies (quiz)
 14. Stereometria hrou (prezentacia, úlohy, riešenia)
 
VI.   Pravdepodobnosť, štatistika 
 1. Usporiadania daneho počtu prvkov (goblmat - vzorové úlohy)
 2. Pravdepodobnosť udalosti (goblmat - vzorové úlohy)
 3. Štatistika (goblmat - vzorové úlohy)
 4. Test

Odkazy na videa a ďalšie matematické stránky:

 1. Výuka a zaujimavosti čekej školy v Tateniciach
 2. Videovýuka matematiky Masarykovej školy (CZ) na youtube